CLOSING DATE

Jul 31, 2021 23:59:59

STATISTIC

Photos: 2649

Entrans: 477 - Countries: 20

STATUS LIST

Note: OC: Open color; OM: Open monochrome; PO: Portrait; TR: Travel

Payment: POC: Open color; POM: Open monochrome; PPO: Portrait; PTR: Travel

#

FULL NAME

COUNTRY

OC

OM

PO

TR

POC

POM

PPO

PTR

1

Mai Quang Vinh

GERMANY

0

0

0

0

2

Trần Thuận

VIET NAM

0

0

0

0

3

Huynh Thanh Liem

VIET NAM

2

0

0

0

4

Do Hieu Liem

VIET NAM

4

0

0

4

5

Lý Phú Tại

VIET NAM

0

0

0

0

6

Le Thanh Ngon

VIET NAM

0

0

0

0

7

Nguyễn Huỳnh Đông

VIET NAM

4

4

4

4

8

Ngô Tuấn Kiệt

VIET NAM

0

0

4

0

9

Phan Minh Minh Tâm

VIET NAM

0

0

0

0

10

Trần Việt Linh

VIET NAM

1

0

0

3

11

Bùi Vinh Thuận

VIET NAM

4

0

0

4

12

Nguyễn Đạo Đức

VIET NAM

4

4

4

4

13

Lưu Thành Đạt

VIET NAM

4

2

1

0

14

Nguyễn Sơn Tùng

VIET NAM

1

0

0

0

15

Nguyễn Viết Cường

VIET NAM

0

0

0

0

16

Vũ Quang Thái

VIET NAM

0

0

0

0

17

Nguyễn Quốc Toàn ( Lý Gia Đại )

VIET NAM

4

4

1

4

18

Lý Việt Dũng

VIET NAM

0

0

0

0

19

Trần Quốc Toản

VIET NAM

4

4

4

4

20

Lê Hồng Đức

VIET NAM

4

4

4

4

21

Trần Quang Quý (quý Trần)

VIET NAM

4

3

2

4

22

Nguyễn Văn Cường

VIET NAM

3

4

4

4

23

Nguyễn Thành Sơn

VIET NAM

4

0

0

4

24

Phạm Phú Bách

VIET NAM

0

0

0

0

25

Trịnh Đình Thắng

VIET NAM

4

4

4

4

26

Lương Nguyễn Anh Trung

VIET NAM

0

0

0

0

27

Phan Huy Thiệp

VIET NAM

4

4

1

4

28

Hoàng Thắng

VIET NAM

4

4

4

4

29

Nguyễn Tuấn Anh

VIET NAM

4

4

4

4

30

Trần Duy Tình

VIET NAM

4

4

3

2

31

Bùi Thái Hải

VIET NAM

0

0

0

0

32

Bùi Gia Phú

VIET NAM

0

0

0

0

33

Lê Thạch Duy Hải

VIET NAM

4

2

2

0

34

Phạm Thuận

VIET NAM

4

4

0

0

35

Cấn Đình Loan

VIET NAM

4

0

0

0

36

Dương Văn Toàn

VIET NAM

4

4

4

4

37

Hà Vũ Linh

VIET NAM

4

0

0

4

38

Đoàn Ngọc Ân

VIET NAM

0

0

0

0

39

Truong Van Nguyen

GERMANY

0

0

0

0

40

Nguyễn Văn Tuấn

VIET NAM

4

4

4

4

41

Do Trong Hoai An

VIET NAM

4

4

4

4

42

Nguyễn Long Giang

VIET NAM

4

4

4

4

43

Vương Quế Lâm

VIET NAM

0

0

0

0

44

Pham Duc Minh

VIET NAM

0

0

0

0

45

Ly Thien Sinh

VIET NAM

0

0

0

0

46

Nguyễn Hải Hưng ( Hưng Râu )

VIET NAM

4

1

0

0

47

Vũ Minh Đức

VIET NAM

3

0

0

2

48

Phan Minh Thọ

VIET NAM

0

0

0

0

49

Trần Hưng Đạo

VIET NAM

4

4

4

4

50

Nguyễn Tấn Tuấn

VIET NAM

3

4

4

3