VN19 CATALOG

THƯ MỜI

KẾT QUẢ GIẢI THƯỞNG

DANH SÁCH TÁC PHẨM CHỌN TRIỂN LÃM

Thông báo khẩn về nộp lệ phí (Dành cho các tác giả nào chưa thấy đánh dấu xanh)

Kính gửi các tác giả chưa được đánh dấu xanh thanh toán
Hiện nay bộ phận kế toán chưa thể tìm ra được ai là người đã nộp thanh toán, các tác giả đã thanh toán rồi mà chưa được đánh dấu xanh vui lòng xem danh sách dưới và xác nhận thông tin cho Kế toán: Hà Anh

THÔNG BÁO V/V THANH TOÁN

BTC vẫn đang tiếp tục kiểm tra thanh toán và nhận thanh toán cho đến hết ngày 5/6/2019. Những tác giả nào chưa thanh toán hoặc đã thanh toán rồi mà chưa được đánh dấu xanh vui lòng liên hệ để được hỗ trợ.

DANH SÁCH GIÁM KHẢO

Giảm giá dành cho tác giả là người nước ngoài

Ban giám khảo

Thể lệ

Thể lệ

Đã có 1343 tác giả, 41 Quốc gia và 16367 tác phẩm

Thông báo khẩn về nộp lệ phí (Dành cho các tác giả nào chưa thấy đánh dấu xanh)

Kính gửi các tác giả chưa được đánh dấu xanh thanh toán
Hiện nay bộ phận kế toán chưa thể tìm ra được ai là người đã nộp thanh toán, các tác giả đã thanh toán rồi mà chưa được đánh dấu xanh vui lòng xem danh sách dưới và xác nhận thông tin cho Kế toán: Hà Anh

THÔNG BÁO V/V THANH TOÁN

BTC vẫn đang tiếp tục kiểm tra thanh toán và nhận thanh toán cho đến hết ngày 5/6/2019. Những tác giả nào chưa thanh toán hoặc đã thanh toán rồi mà chưa được đánh dấu xanh vui lòng liên hệ để được hỗ trợ.

DANH SÁCH GIÁM KHẢO

Thể lệ

Thể lệ