PEOPLE AND LIFE AWARDS

FIAP GOLD MEDAL : Lễ hội

Author: Tống Trần Sơn - VIET NAM

VAPA GOLD MEDAL : Father and children

Author: Nguyễn Ngọc Hòa - VIET NAM

FIAP SILVER MEDAL : Mưu sinh ngày lũ

Author: Đặng Kế Cường - VIET NAM

VAPA SILVER MEDAL : Nắng chiều

Author: Hoàng Bích Nhung - VIET NAM

FIAP BRONZE MEDAL : Tribal Dancers

Author: Sounak Banerjee - INDIA

VAPA BRONZE MEDAL : Ra Đầm

Author: Lê Tấn Thanh - VIET NAM

FIAP HONOURABLE MENTION : Afraid for you

Author: Laki Krisztina - HUNGARY

VAPA HONOURABLE MENTION : At the wake

Author: Judy Boyle - UNITED KINGDOM

FIAP HONOURABLE MENTION : Búp Măng Non

Author: Phan Vũ Trọng - VIET NAM

VAPA HONOURABLE MENTION : Love

Author: Zygmunt Trylanski - POLAND

FIAP HONOURABLE MENTION : Hạnh phúc

Author: Nguyễn Nhật Tường - VIET NAM

VAPA HONOURABLE MENTION : Chung Sức

Author: Nguyễn Văn Tài - VIET NAM